×
اطلاعات بیشتر باشه، مرسی برای ارائه بهترین تجربه کاربری به شما، ما از کوکی ها استفاده میکنیم

gegli

فروشگاه دلتاشاپینگ

06625028

× محصولات مورد علاقه خود را بدون پرداخت وجهی انتخاب نموده از طریق پست تحویل گرفته و بعد پرداخت نمایید
×

آدرس وبلاگ من

delta.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/yousefihamid

لیست دوستان

بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان در ناحيه 5 مشهد

بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان در ناحيه 5 مشهد

بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان در ناحيه 5 مشهد

نام محصول: بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان در ناحيه 5 مشهد
قیمت: 150,000 ریال
شناسه فروشنده: 31080008
شناسه کالا: 294
PID محصول: 83472
تعداد بازدید از این محصول: 507
درصد همکاری: 30

فهرست این پروژه به شرح زیر می باشد.

فهرست مطالب اين پايان نامه

فصل اول 1
1-1 مقدمه 2
1-2- بيان مسئله 4
1-3- اهميت و ضرورت پژوهش 8
1-4- اهداف پژوهش 10
1-5- فرضيه‌هاي پژوهش 10
1-6- متغيرها و تعاريف آنها 11
1-6-1 تعاريف نظري متغيرها 11
1-6-2 تعاريف عملياتي متغيرها 12
1-7- تعاريف اصطلاحات 13

فصل دوم: پيشينه تحقيق 15
2-1 شخصيت 16
2-2 تعاريف شخصيت 16
2-3 حوزه‌هاي شخصيت 18
2-3-1 ساختار 19
2-3-2 فرآيند 19
2-3-3 رشد و نمو 20
2-3-4 آسيب شناسي رواني و تغيير رفتار 22
2-4 مضامين عمده در نظريه شخصيت 22
2-4-1 وحدت رفتار و مفهوم خويشتن 24
2-4-2 سطوح مختلف آگاهي و مفهوم ناهشيار 25
2-4-3 رابطه بين شناخت، عواطف و رفتار مشهود 26
2-4-4 اثرات گذشته، حال و آينده بر رفتار 26
2-5 نظريه‌هاي شخصيت 27
2-5-1 نظريه روان كاوي در شخصيت 27
2-5-2 زيگموند فرويد 27
2-5-3 نظريه روان پويشي فرويد(روانكاوي در شخصيت): 29
2-5-4 سطوح شخيت: هشيار3، نيمه هشيار2 و ناهشيار 29
2-5-5 ساختار شخصيت: نهاد، من و فرامن 30
2-6 نظريه نوروان كاوي 33
2-6-1 كار گوستاو يونگ 33
2-6-2 نكات برجسته ي نظريات يونگ 36
2-7 روان شناسي فردي 36
2-7-1 آلفرد آدلر 36
2-7-2 بررسي نظريات آدلر 37
2-8 نظريه اختلالات شخصيتي 39
2-8-1 كارن هورناي 39
2-8-2 بررسي نظريات هورناي 40
2-9 نظريه روان پزشکي بين فردي 41
2-9-1 هري استاك ساليوان 41
2-9-2 بررسي نظريات ساليوان 42
2-10 تظريه پديدار شناختي (فرد- محور) 43
2-10-1 كارل راجرز 43
2-10-2 بررسي نظريات و كارهاي راجرز 44
2-10-3 تشکيل رويکرد پديدار شناختي راجرز 45
2-10-4 ساختار شخصيت از ديدگاه راجرز 46
2-11 نيازهاي زيستي و رواني در پيدايي شخصيت 47
2-11-1آبراهام مازلو 47
2-12 نظريه رويكرد صفات در شخصيت 48
2-12-1گوردون آلپورت 48
2-12-2 بررسي نظريات آلپورت 49
2-13 نظريه چندبعدي شخصيت 51
2-13-1هانس ج آي سنك 51
2-13-2بررسي نظريات آيسنک 52
2-13-3 ابعاد اساسي شخصيت 53
2-14 نظرريه رويكرد تحليلي عاملي صفات 54
2-14-1ريموند كوته 54
2-14-2 بررسي نظريات كتل در شخصيت 54
2-15 نظريات رابطه شغل و شخصيت 56
2-15-2 شخصيت نوع A 59
2-15-3 شخصيت نوع B 60
2-16 بررسي چند خصوصيت شخصيتي در شغل 62
2-16-1 اثر كانون كنترل 62
2-16-2 ماكياول گرايي 63
2-16-3 مناعت طبع يا عزت نفس. 65
2-16-4 سازگاري با موقعيت 66
2-16-5خطر پذيري 67
2-17 شخصيت از ديدگاه اسلام و قرآن 68
2-17-1 شخصيت در قرآن 69
2-18 تيپ شناسي 71
2-19 نظريه‌هاي تيپ شناسي 73
2-19-1 زندگينامه 73
2-19-2نظريات رورشاخ در سنجش شخصيت 74
2-19-3 تيپ شناسي در تست رورشاخ 75
2-20 ظريه ساخت بدن و خلق وخوي 76
2-21 نظريه شلدن (ريخت شناسي) 78
2-22 نظريه تيپ گال و جمجمه شناسي رواني: 79
2-23 تيپ‌شناسي يونگي 79
2-23-1 اساس درك واقعي ذهني از نظر يونگ 79
2-23-2 كاركردهاي غير عقلاني 80
2-23-3 كاركردهاي عقلاني 80
2-23-4 روابط كاركردي 81
2-23-5 انواع كاركرد 82
2-23-6 تيپ‌هاي روان‌شناختي يونگ 84
2-23-7 توصيف تيپ‌هاي شانزده‌گانه 85
2-23-8 اهميت شناخت تيپ‌هاي روانشناختي 90
2-23-9 نقد تيپ شناسايي يونگي 91
2-24 اثر بخشي 93
2-25 شاخصهاي اثربخشي از ديدگاههاي مختلف 94
2-25-1 كمرون و ويتون: 94
2-25-2 سي‌شور: 95
2-25-3 آرجريس: 95
2-25-4 پيترز وواترمن: 95
2-25-5 مالفورد: 96
2-25-6 بس و هرسي بلانچارد 97
2-25-7 هوي و ميكسل و چستر بارنارد 97
2-25-8 كالدول و اسپينكس 97
2-25-9 لوتانز و همكارانش 97
2-25-10 ديدگاه راجرز و همكاران: 98
2-25-11مطالعات بسكر و چيرنز: 99
2-25- 12 مدل پارسونز: 99
2-26مقايسه ي ديدگاههاي ارزشيابي اثر بخشي سازماني 100
2-27 نظريات جديد در اثربخشي 101
2-27-1 مطالعات رابرت واترمن وتام پترز 101
2-28 مدلهاي ارزيابي اثربخشي 102
1- مدل هدف منطقي: که سازمان را در رسيدن به اهدافش کاملا ارزيابي مي کند. 102
2-29 نظريه ريچارد ال دفت 104
2-29-1 روش مبتني بر تامين هدف 104
2-29-2 روش مبتني بر تامين منابع 105
2-29-3 روش مبتني بر فرآيند دروني 106
2-29-4 روش مبتني بر تامين رضايت گروه‌هاي ذي نفع 108
2-30 كارهاي ديگران 110
2-30-1 تحقيقات انجام گرفته در مورد تيپ شناسي يونگي 110
2-30-1-1 تحقيقات خارج از كشور 110
2-30-1-2 تحقيقات انجام گرفته در داخل كشور 113
2-30-2 اثر بخشي 118
2-30-2-1 تحقيقات انجام شده در داخل كشور 118
2-30-2-2 تحقيقات انجام گرفته در خارج از كشور 121
2-31 استنتاج و نتيجه گيري 126
2-32 لگوي نظري پژوهش 128

فصل سوم: توصيف داده ها 129
3-1 مقدمه 130
3-2 روش اجراي پژوهش 130
3-2-1 برآورد حجم نمونه 131
3-3 ابزار گرد آوري داده‌ها 132
3-3-1 تاريخچه و توصيف (MBTI) 133
3-3-2 نمره گذاري پاسخنامه 135
3-3-3 توصيف تيپهاي شانزده گانه 136
3-5 اعتبار پرسشنامه‌ها 140
3-5-1 اعتبار پرسشنامه شخصيتي، تيپ نماي مايزر بريگز 141
3-5-2 اعتبار پرسشنامه اثر بخشي: 142
3-5-3 اعتبار دروني پرسشنامه 143
3-5-4 اعتبار زماني 143
3-6 محاسبه روايي: 144
3-6-1 محاسبه روايي پرسشنامه شخصيتي مايرزبريگز 144
3-6-2 محاسبه روايي پرسشنامه اثر بخشي: 146
3-7 روش‌هاي آماري 146
3-8 ويژگي‌هاي تحقيق: 146

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها 147
4-1 تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقيق 148
4-2 توصيف يافته‌هاي تحقيق 149
4-3 آزمون فرضيات تحقيق 161
4-3-1 فرضيه فرعي اول 165
4-3-2 فرضيه فرعي دوم 166
4-3-3 فرضيه فرعي سوم 167
4-3-4 فرضيه فرعي چهارم 168

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري 169
5-1 هدف و مسائله ي پژوهش 170
5-2 نتايج فرضيه اصلي 170
5-3 نتايج مربوط به فرضيه فرعي اول 172
5-4 نتايج مربوط به فرضيه فرعي دوم 173
5-5 نتايج مربوط به فرضيه فرعي سوم 175
5-6 نتايج مربوط به فرضيه فرعي چهارم 176
5-7 نتيجه گيري كلي 177
5-8 محدوديتها: 180
5-9 پيشنهادات 181

فهرست منابع: 182
منابع فارسي و انگليسي 187

پيوست و ضمائم : 189
پرسشنامه


چكيده:
پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بين تيپهاي شخصيتي مديران و اثر بخشي آنان در مدارس ابتدايي ناحيه 5 مشهد انجام گرفت. فرضيه اصلي اين پژوهش اين است كه بين تيپهاي شخصيتي مديران و اثر بخشي آنان رابطه وجود دارد. جامعه آماري اين تحقيق مديران مي‌باشند كه گروه مورد بررسي 104 نفر مي‌باشند كه از ميان آنها 40 نفر به عنوان نمونه برگزيده شدند حجم نمونه براي گروه ذي نفعان 120 نفر مي‌باشد كه هر دو نمونه به شيوه ي نمونه گيري تصادفي ساده بوسيله را يا نه انتخاب شدند ابزار گرد آوري اطلاعات در اين پژوهش 2 پرسش نامه به شرح زير مي‌باشد.
1- پرسشنامه تيپ شخصيتي مايرز- بريگز كه پرسشنامه هنجار شده است و براي تعيين تيپ شخصيتي توسط مديران پاسخ داده شده است.
2- پرسشنامه اثر بخشي مدير كه توسط محققين ساخته شده و توسط اساتيد مديريت اجرا و تاييد گرديده است كه اين پرسشنامه توسط گروه ذينفعان (معلمين، انجمن اولياء، مربيان و دانش آموزان) پاسخ داده شد.
روش تحقيق در اين بررسي همبستگي است و براي آزمون فرضيه اصلي از آزمون جداول توافقي استفاده شده است براي تحليل داده‌ها از نرم افزار (SPSS) استفاده شده است، نتايج بدست آمده عبارتند از:
1- بين تيپ شخصيتي مديران و اثر بخشي آنان رابطه وجود دارد.
2- مديراني كه داراي تيپ شخصيتي "ESTJ" هستند از اثر بخشي بالايي برخوردارند.
3- مديراني كه داراي تيپ شخصيتي "ISTJ" هستند از اثر بخشي بالايي برخوردار هستند.
4- مديراني كه داراي تيپ شخصيتي ""ESTP هستند از اثر بخشي متوسط برخورداند.
5- مديراني كه داراي تيپ شخصيتي "ISTP" هستند از اثر بخشي پايين برخورداند.
نتايج بدست آمده گوياي اين مطلب است كه مديراني كه تيپهاي خاصي شخصيتي داشته باشند اثر بخشي بيشتري دارند.


Abstract
Present research was accomplished for relationship consideration between managers personality brigade and their effectivity in elementary schools of fire region in Mashhad. Mashhad. Main hypothesis in this research is relationship between managers personality brigade and their effectivity.
Managers are statistical in this research that considered guoup ars 104 persons. 40 persons for among them were selected as sample.
Model volume is 120 persons for beneficiany group that both of sampes with simple accidential sampling were chosen by computer Instruments of information gathering are 2 questionnaires that consisted of: (1) questionnaire of personality brigade Mirez- Brigez is manner questionnaire and it has reponsed for assigning personality brigade by managers. (2) questionnaire of manager effectivity has made by researchers. It has confirmed and excuted by management masters and this questionnaire has responsed by beneficiary group (teachers- parents and students association). Research style is forming a union in this consideration and was used examination of agreemental tables for examination of main hypothesis . In this project, was used"spss" software for analyzing information that consisted of :
(1) there is relationship between managers personality brigade and thir effectiveity. (2) the managers with "ESTJ" personality brigade have high effectivity.
(3) the managers with "ISTJ" personality brigade have high effectivity.
(4) the managers with "ESTP" personality brigade have mean effectivity.
(5) the managers with "ISTP" personality brigade have low effectivity
این پایان نامه دانشجویی....... در بیش از 189 صفحه ,به صورت فایل word,جمع آوری شده است .


خرید کالا سایر محصولات این فروشنده

محصول خود را در سایتهای معروف به اشتراک قرار دهید

Share
دادن رتبه به محصول:  1:     2:     3:     4:     5:     
رتبه فعلی: 0 تعداد نظر: 0
بررسي نگرش دبيران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجراي طرح لباس متحدالشکل

پایاننامه بررسي نگرش دبيران ودانش اموزان دختر متوسطه نسبت به اجراي طرح لباس متحد

قیمت: 120,000 ریال
خرید کالا توضیحات بیشتر
پروژه نسبیت عام و خاص اینشتین و رابطه با زمان و مکان

این پروژه و یا پایان نامه که مناسب دانشجویان کارشناسی می باشد.

قیمت: 150,000 ریال
خرید کالا توضیحات بیشتر
مقاله جامع کارشناسی با موضوع:نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي

پایان نامه نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي-در 172 صفحه پایان نامه کارشناسی

قیمت: 150,000 ریال
خرید کالا توضیحات بیشتر
**گزارش کاراموزی کارخانه شهد ایران**

گزارش کاراموزی کارخانه شهد ایران در 39 صفحه

قیمت: 70,000 ریال
خرید کالا توضیحات بیشتر
بررسي مشكلات توليد و توزيع داخلي وخارجي پسته ايران وارائه راهكارهاي توسعه صادرات

پایان نامه بررسي مشكلات توليد و توزيع داخلي وخارجي پسته ايران

قیمت: 150,000 ریال
خرید کالا توضیحات بیشتر
گزارش کارآموزی كارخانه شير ومحصولات لبني پگاه مشهد

گزارش کارآموزی كارخانه شير ومحصولات لبني پگاه مشهد 39ص

قیمت: 70,000 ریال
خرید کالا توضیحات بیشتر
ساختار حسابداری دولتی در شهر های بزرگ -ترجمه+متن اصلی

ساختار حسابداری دولتی در شهر های بزرگ -ترجمه+متن اصلی ترجمه این مقاله در 31 صفحه

قیمت: 90,000 ریال
خرید کالا توضیحات بیشتر
اصول كار و تعمير مانيتورهاي CRT

مقاله ای پیرامون اصول تعمیرات مانیتورهای ال سی دی

قیمت: 30,000 ریال
خرید کالا توضیحات بیشتر
**گزارش کارآموزی كارخانه شهد آب اروميه**

گزارش کار كارخانه شهد آب اروميه در 105 صفحه

قیمت: 90,000 ریال
خرید کالا توضیحات بیشتر
کنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی و تاثیر آنها بر روی بهینه سازی مصرف انرژی

پایان نامه ای جامع در بیش از 313 صفحه و به صورت word

قیمت: 150,000 ریال
خرید کالا توضیحات بیشتر
گزارش کار کارآموزی شركت سهامي نخريسي و نساجي خسروي خراسان

گزارش کار کارآموزی شركت سهامي نخريسي و نساجي ارائه شده در بیش از 60 صفحه

قیمت: 70,000 ریال
خرید کالا توضیحات بیشتر
پروژه طراحی و پیاده سازی یک سایت داینامیک

پروژه طراحی و پیاده سازی یک سایت داینامیک برای همه متخصصان

قیمت: 80,000 ریال
خرید کالا توضیحات بیشتر
بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان در ناحيه 5 مشهد

این پایان نامه و مقاله پژو هشی در 189 صفحه ارائه می شود.

قیمت: 150,000 ریال
خرید کالا توضیحات بیشتر
پروژه جامع :بررسی بازاریابی در صادرات محصول

پایان نامه بررسی جامع :بررسی بازاریابی در صادرات محصولات در 40 صفحه

قیمت: 100,000 ریال
خرید کالا توضیحات بیشتر
The Use of Customer Portfolio Theoryکاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری

The Use of Customer Portfolio Theory در24 صفحه

قیمت: 50,000 ریال
خرید کالا توضیحات بیشتر
مقاله ريسك سود مازاد، ارزش‌هاي ذاتي و قيمت‌هاي سهام -ترجمه مقاله +متن اصلی

ريسك سود مازاد، ارزش‌هاي ذاتي و قيمت‌هاي سهام ارائه شده در 59 صفحه ترجمه

قیمت: 120,000 ریال
خرید کالا توضیحات بیشتر
مقاله جامع کارشناسی سلنيوم و اصلاح آلودگي آن در خاك

پایان نامه سلنيوم و اصلاح آلودگي آن در خاك-پایان نامه دوره کارشناسی رشته مهندسی خاک

قیمت: 150,000 ریال
خرید کالا توضیحات بیشتر
حقایقی در مورد هيئت استانداردهاي سود دولت (گسب)-facts_about_gasb

حقایقی در مورد هيئت استانداردهاي سود دولت (گسب)-ارائه ترجمه مقاله+ متن اصلی

قیمت: 70,000 ریال
خرید کالا توضیحات بیشتر
**گزارش کارآموزی سیستم تولید مجتمع غذایی رشته برشته**

گزارش سیستم تولید مجتمع غذایی رشته برشته

قیمت: 50,000 ریال
خرید کالا توضیحات بیشتر
پروژه جامع پیرامون جاوا اسکریپت

پروژه جامع پیرامون جاوا اسکریپت در 40 صفحه

قیمت: 70,000 ریال
خرید کالا توضیحات بیشتر

جمعه 4 آذر 1390 - 1:17:55 AM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم

آخرین مطالب


زالو در درمان سرطان خون نتایج مثبتی نمايانگر شده‌است


فیلم های تولد و زیارتی با کلیپهای میکس


نمایشگاه شرکتهای معتبر جهان


آسمان و کنترل هواپیما یک تجربه پرواز حقیقی


آرايش چهره زيبا و بستن شال و روسريي


رعایت اصول قفل گذاری آموزش داده شده


متد هاي پرداخت كارت هاي اعتباري


بازی اندر کاور بازی call of juarez آموزش 120 نوع شعبده بازی به همراه وسایل لازم(کاملا اورجینال


طرح کسب و کار شرکت ساعتهاي کراتزن (کمپاني توليد کننده و توزيع ساعت) iron man xbox mini ninjas xbox


دستگاه پرزگیر لباس دستگاه بادکش بدن طناب نایلونی پهن


نمایش سایر مطالب قبلی